REGULAMIN

Regulamin ramowy serwisów  „Randka SMS”

 1. Organizatorem serwisu Randka jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:  0000402506, NIP 525-10-65-169, z kapitałem zakładowym w wysokości 75.000,- złotych.
 2. Uczestnictwo w serwisie Randka jest dobrowolne. Użytkownikiem serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
 3. Uczestnictwo w serwisie Randka polega na jednokrotnym przesłaniu przez Użytkownika wiadomości tekstowej rozpoczynającej się od prefiksu identyfikującego podmiot reklamujący (np. Kasia, Sabina itd.) lub bez prefisku pod numer 71866 (opłata za SMS 1,23zł z VAT) lub numer 72806, 72826, 72866, 72888, 72856, 72906, 72916, 72926, 72976 (opłata za SMS 2,46zł z VAT) albo pod numer 73806, 73976 (opłata za SMS 3,69zł z VAT) oraz numery 74850, 74926 (opłata za SMS 4,92 zł z VAT) i otrzymaniu przez Użytkownika bezpłatnej wiadomości tekstowej o treści zależnej od tematyki danego Serwisu.
 4. Dla nowych uczestników Serwisu istnieje również możliwość jednokrotnego wysłania przez Użytkownika darmowego SMS na numer 8091 o treści „OFERTA”  (bądź innej treści wskazanej w reklamie produktu).

Po otrzymaniu ww. SMS Organizator odsyła zwrotnie (bez dodatkowych opłat) SMS-y z ofertami towarzyskimi z numeru SMS, na którym realizowana jest dana usługa, w ilości:

–   dla Użytkowników sieci Orange: 3 (trzy) anonse.

W tym wypadku Użytkownik otrzyma dodatkowo 1 darmową wiadomość SMS z informacją o możliwości wyrażenia zgody na otrzymywanie w przyszłości SMS-ów o podobnych serwisach realizowanych przez Organizatora. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie tego typu darmowych informacji, należy wysłać wiadomość SMS o treści ZGODA (bądź innej treści wskazanej w promocji usługi) pod bezpłatny numer sms 8091. Aby zrezygnować z otrzymywania ww. informacji, Użytkownik może w dowolnym momencie wysłać SMS o treści STOP (bądź innej treści wskazanej w promocji usługi) pod bezpłatny numer 8091.

–   dla Użytkowników pozostałych sieci  (Plus GSM, T-Mobile, Play): 5 (pięć) anonsów.

W tym wypadku Użytkownik otrzyma dodatkowo 1 darmową wiadomość SMS z informacją o możliwości wyrażenia zgody na otrzymywanie w przyszłości SMS-ów o podobnych serwisach realizowanych przez Organizatora. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie tego typu darmowych informacji, należy wysłać wiadomość SMS o treści ZGODA (bądź innej treści wskazanej w promocji usługi) pod bezpłatny numer sms 8091. Aby zrezygnować z otrzymywania informacji, Użytkownik może w dowolnym momencie wysłać SMS o treści STOP (bądź innej treści wskazanej w promocji usługi) pod bezpłatny numer 8091.

 1. Wysłanie przez Użytkownika jednej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 3 lub 4, ze skutkiem tam opisanym, wyczerpuje przedmiot usługi. Użytkownik ma jednak prawo do prowadzenia dalszej (nowej) korespondencji, na zasadach analogicznych jak określone w ust. 3 powyżej, z tą jednak różnicą, że dalsza korespondencja nie wymaga już podawania przez Użytkownika oznaczenia prefix, gdyż system teleinformatyczny Organizatora automatycznie rozpoznaje nowe SMS-y Użytkownika i przypisuje je do pierwotnie wybranego Serwisu. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Użytkownika do wpisania w treści SMS prefixu innego Serwisu, jeśli ma on ochotę na zmianę Serwisu z jakiego chce w danej chwili skorzystać. W konsekwencji, jeśli Użytkownik prześle komunikat z innym prefiksem oznacza to, iż jego komunikat będzie kierowany do innego Serwisu.
 2. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
 3. Organizator Serwisu nie odpowiada za treści przesyłane w komunikatach SMS przez Użytkowników (Uczestników) Serwisu między tymi Uczestnikami. Organizator Serwisu nie ma wpływu na przebieg rozmów (komunikacji) i ewentualne spotkania lub inne ustalenia Uczestników serwisu Randka. Uczestnik Serwisu nie może domagać się od Organizatora nawiązania rzeczywistego kontaktu z osobą prowadzącą rozmowę (komunikację) w ramach serwisu Randka.
 4. Organizator serwisu Randka zastrzega sobie możliwość kodowania SMS-ów, które zwierają numery telefonów oraz informacje identyfikujące Uczestników np. adres, dane osobowe (poza imieniem).
 5. Komunikaty (informacje) otrzymywane przez Uczestnika w ramach Serwisu mają formę niezobowiązujących rozmów na dowolny temat, mogą być całkowicie fikcyjne i mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością; nie mogą zatem być uznawane za wiążące deklaracje lub oświadczenia ich nadawców.
 6. W Serwisie można poruszać wszelkie tematy, które nie naruszają obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad moralnych. Dostarczanie przez Uczestników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 7. Serwis Randka jest dostępny 24 godziny na dobę.
 8. Usługa Randka jest  dostępna dla abonentów wszystkich sieci komórkowych Orange, T-Mobile, Plus, PLAY. Uczestnikami Serwisu mogą być również pracownicy Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
 9. Dokumentacja dotycząca serwisu Randka przechowywana będzie w siedzibie Organizatora.
 10. Reklamacje związane z  funkcjonowaniem Randka powinny być kierowane w formie pisemnej do Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa z dopiskiem „Randka”.
 11. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.
 12. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach Gazety TV Polsat.
 13. Uczestnik  Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  jego danych osobowych, w tym: numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

Regulamin ramowy serwisów IVR 

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu internetowego przy wykorzystaniu usług telefonicznych z dodatkowym świadczeniem, adresowanego dla posiadaczy (użytkowników) telefonów komórkowych wyposażonych w karty SIM na podstawie umów zawartych z polskimi operatorami sieci telekomunikacyjnych, realizowanego przez TELEAUDIO DWA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  S.K. z siedzibą w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:  0000402506, NIP 525-10-65-169, z kapitałem zakładowym w wysokości 75.000,- złotych (zwaną dalej: „Teleaudio” lub „Administratorem”).

I. Postanowienia ogólne

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu są wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające aktywną kartę SIM.
 2. Serwis ma charakter towarzyski. Celem Serwisu jest umożliwienie jego uczestnikom / użytkownikom zamieszczania ogłoszeń towarzyskich (wraz ze zdjęciami) dostępnych publicznie, dla innych uczestników / użytkowników tego Serwisu.
 3. Zasady dodawania ogłoszeń do Serwisu określa część III Regulaminu.
 4. Administrator Serwisu  nie odpowiada za treści i/lub charakter ogłoszeń albo jakichkolwiek innych informacji dodawanych / przesyłanych do Serwisu lub publikowanych w Serwisie, a dostarczonych przez uczestników / użytkowników tego Serwisu.
 5. Administrator nie jest pośrednikiem w zawieraniu znajomości za pomocą ogłoszeń zamieszczanych przez uczestników / użytkowników Serwisu i nie odpowiada za skutki, spory lub pretensje związane z nawiązaniem między uczestnikami / użytkownikami Serwisu jakichkolwiek relacji lub za niedojście do skutku takich relacji.
 6. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści i zdjęć naruszających normy (przepisy) prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.), pornograficznych, naruszających dobra osobiste innych osób lub w inny sposób sprzecznych z porządkiem prawnym lub dobrymi obyczajami.
 7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia lub innych treści pochodzących od użytkowników / uczestników Serwisu naruszających zasady wyrażone w niniejszym Regulaminie, w szczególności zabronionych przez prawo. W tym zakresie zastosowanie będą miały m.in. regulacje wynikające z art. 14 ustawy z dnia  18 lipca 202 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 8. W przypadku stwierdzenia, że ogłaszający zamieścił w Serwisie / dodał do Serwisu nieprawdziwe dane lub zdjęcia, Administrator ma prawo zablokować lub skasować konto takiego użytkownika / uczestnika.
 9. Użytkownik / uczestnik Serwisu zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich podmiotów trzecich.
 10. Każdy użytkownik / uczestnik Serwisu zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia backupu (kopii) danych (informacji) zamieszczonych w Serwisie na wypadek ich uszkodzenia, skasowania lub innego przypadku utraty takich danych w tym Serwisie.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób (w tym uczestników / użytkowników Serwisu) wynikające z wykorzystywania Serwisu i zawartych w nim danych sprzecznie z celem działania Serwisu lub sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w związku z wykorzystaniem przez te podmioty danych osobowych innych uczestników / użytkowników Serwisu zamieszczonych w Serwisie.
 12. Koszt połączenia telefonicznego na numery obsługujące Serwis jest zgodny z cennikiem danego operatora komórkowego i jest uzależniony od rodzaju numeracji, tj. dla numerów typu:

– 708 7xx xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,

– 708 5xx xxx – cena 3 PLN netto /3,69 PLN brutto za minutę połączenia,

– 708 4xx xxx – cena 2,10 PLN netto /2,58 PLN brutto za minutę połączenia,

– *748 xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,

– *738 xxx – cena 3 PLN netto /3,69 PLN brutto za minutę połączenia,

– *728 xxx – cena 2 PLN netto /2,46 PLN brutto za minutę połączenia,

– *729 xxx – cena 2 PLN netto /2,46 PLN brutto za minutę połączenia.

 1. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Serwisu i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Serwisu.
 2. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodane nie mają zastosowania do numerów premium SMS obsługujących Serwis.

Reklamacje związane z  funkcjonowaniem Serwisu powinny być kierowane w formie elektronicznej na adres: reklamacje@teleaudio.pllub w formie pisemnej do Administratora. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawca reklamacji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w tej samej formie w jakiej złożył reklamację (tj. drogą elektroniczną lub listownie)

II. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Podanie przez uczestnika / użytkownika Serwisu danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Każdy z zarejestrowanych uczestników / użytkowników Serwisu ma prawo – w granicach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – do wglądu we własne dane, prawo żądania ich aktualizacji, uzupełnienia, sprostowania, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania.
 3. Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane będą wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych o ruchu sieciowym, przy zachowaniu anonimowości poszczególnych logów. Informacje zawarte w logach podlegają udostępnieniu wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy, decyzji administracyjnej lub właściwego wyroku sądu.
 4. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora możliwe jest także wtedy, gdy jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów przez niego realizowanych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, przy czym za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem rodo@teleaudio.pl

III. Dodawanie ogłoszeń

 1. Ogłoszenia do Serwisu mogą dodawać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Osoba zamieszczająca ogłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym gromadzenie oraz wykorzystywanie przez Administratora podanych przez nią informacji i danych osobowych dla celów działania Serwisu.
 3. Osoba zamieszczająca ogłoszenie zaświadcza, że informacje wpisane do formularza, w tym: podany adres e-mail i numer telefonu są autentyczne i należą do niej.
 4. W przypadku dodania zdjęć do ogłoszenia (anonsu), ogłoszeniodawca zaświadcza, że dodane zdjęcia są jego własnością i posiada do nich wszelkie prawa autorskie.
 5. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających dane kontaktowe / osobowe (poza imieniem) albo ogłoszeń zawierających zdjęcia osób trzecich. Zdjęcia muszą przedstawiać ogłoszeniodawcę; w innym wypadku zamieszczenie zdjęcia może stanowić delikt prawa cywilnego lub przestępstwo popełniane przez ogłoszeniodawcę.
 6. Zamieszczenie przez ogłoszeniodawcę zdjęcia w Serwisie równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na tym zdjęciu dla celów Serwisu.
 7. Zabrania się dodawania zdjęć, na których są naniesione dane kontaktowe, loga, znaki towarowe, reklamy innych podmiotów, w tym innych serwisów.
 8. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści, usunięcia, wstrzymania edycji lub nie dodania ogłoszenia do Serwisu, jeśli będzie ono niezgodne z postanowieniami Regulaminu.